Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 03 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

 

V rámci 3. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Český les, z..s. přijala celkem 11 Žádostí o dotaci. Všechny Žádosti prošly administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt. V rámci těchto kontrol ukončila MAS u jedné Žádosti o dotaci administraci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. Zbývající Žádosti v počtu 10 ks byly předány Výběrové komisi MAS k provedení věcného hodnocení podle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS. Výběrová komise sestavila na základě bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných pro danou výzvu/Fichi pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a tento seznam předala Výkonné radě MAS k provedení výběru Žádostí o dotace. Výkonná rada na svém jednání ze dne 1.3.2018 schválila výběr projektů na základě bodového hodnocení výběrové komise.

Seznam vybraných a nevybraných projektů

 

Seznam přijatých žádostí pro 3. výzvu PRV

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 11. prosince 2017 svou 3. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že ve smyslu změny Postupů administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. provedené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 2. ledna – 16.  ledna 2018.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s., dne 14. prosince 2017 od 9 hod. v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích a od 13 hod v sídle MAS ve Starém Sedlišti 359.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 3 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

 

 

Přehled Fichí: 

- k zobrazení Fiche je potřeba stánout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělství

Fiche 1 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 3 - Podpora lesnická infrastruktury

Fiche 3 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 4 - Zavádění komplexních pozemkových úprav

Fiche 4 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 5 - Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činnosti zemědělských subjektů

Fiche 5 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 6 - Zvýšení retenční schopnosti půdy a přírodě blízká protipovodňová opatření

Fiche 6 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 7 - Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu a jejich udržitelné rekreační využívání

Fiche 7 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 8 - Podpora lesnictví

Fiche 8 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)  

Příloha č. 6 - Vyjádření ÚHUL k projektu výstavby nebo rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

 

Přílohy stanovené MAS:

Výpočet % přijmu z prvovýroby

 

Dokumenty MAS:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Interní postupy PRV (včetně hodnocení a výběru projetků a střetu zájmů)

 

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře 

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci na RO SZIF 

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV