Navigace

PK

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Anketa

Jak často navštěvujete naše webové stránky?

Celkem hlasů:
122
Hlasování začalo:
24. 3. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

Partneři

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Chráněnou krajinnou oblast Český les tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa sahající od Folmavy na jihu po Broumov na severu. Převážně lesnatá krajina Českého lesa je doplněna pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad. Rozsáhlé bukové lesy v okolí nejvyššího vrchu Českého lesa Čerchova (1042 m n.m.) přecházejí postupně směrem k severu v lesy s vyšším zastoupením smrku. Pro severní část Českého lesa jsou charakteristická vrchovištní rašeliniště s borovicí blatkou a svébytnou rašeliništní květenou. Zachovalá luční společenstva jsou tvořena zejména podmáčenými až zrašelinělými loukami s výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin a rozsáhlými nivními lady. Krajina Českého lesa je silně poznamenána historickým vývojem 2. poloviny 20. století, kdy došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva a uzavření značné části hraničního pásma veřejnosti. Desítky zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se opět ujímá vlády příroda, dotvářejí jedinečnou atmosféru Českého lesa.  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V roce 2006 oslavila sté výročí.

 

LAG InitiAktivKreis Tirschenreuth 

LAG InitiAKTIVKreis Tirschenreuth podporuje spolupráci různých zájmových skupin, a tím přispívá k udržitelnému regionálnímu rozvoji ve smyslu Agendy 21. Zvýšením ekonomické výkonnosti chce posílit domácí hospodářství a zachovat pracovní a vzdělávací místa. Dalším cílem je také zpopularizovat region jako rekreační oblast s prezentací jejích produktů a služeb.  Společně s MAS Český les byly podány projekty do Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Bavorsko - Cíl 3: Cyklus pořadů o CHKO a  Turistická destinace Český les - Oberpfläzer Wald. Obě LAG spolupracují na aktualizaci SPL a při příkladech dobré praxe.

 

MAS Krajina srdce

Místní akční skupina Krajina srdce je občanské sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost na území zahrnujícím 39 obcí z Jihočeského i Středočeského kraje. V roce 2007 byl zpracován Strategický plán LEADER  (SPL) pro programové období 2007 – 2013 pod názvem: SPOLEČNĚ krajinu „Uklidit“, „Zpřístupnit“ a „Rozpohybovat“. Tento SPL  byl následně hodnotitelskou komisí pro hodnocení strategických plánů LEADER vyhodnocen jako nejlepší ze 102 podaných SPL z celé ČR.  S MAS Český les spolupracuje lektorsky při vzdělávacích seminářích.

 

MAS Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví vznikla jako zájmové sdružení právnických osob už na jaře roku 2004. Ve sdružení je zastoupeno 98 obcí v rámci mikroregionů Běleč, Střední Pošumaví, Kdyňsko, Měčínsko, Plánicko, Prácheňsko (zahrnuje mikroregiony Slavník a Pošumaví), obec Kasejovice a město Klatovy jsou zastoupeny samostatně. MAS Pošumaví svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokazuje, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.  S MAS Český les přímo sousedí a obě MAS spolupracují při organizaci vzdělávacích seminářů a výstavách a propagačních akcích. Obě MAS spojují úzké přátelské a pracovní vazby.

 

MAS Region Kunětické Hory

MAS (místní akční skupina) Region Kunětické hory se rozkládá v Pardubickém kraji na území okresu Pardubice. Zahrnuje území dvou svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu krajského města Pardubice. S MAS Český les se setkávají při seminářích a exkurzích, které se konají pod záštitou sousední MAS Pošumaví.

 

MAS Sokolovsko, o. p. s.

Místní akční skupina (MAS) Sokolovsko byla založena dne 21. 7. 2006 se 17-ti zakladateli z řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko.  V současnosti ji tvoří Svazek měst a obcí Kraslicka, Mikroregion pod Chlumem, Mikroregion Sokolov - východ, Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Krásno.  Společně s MAS Český les podaly úspěšný projekt do PRV Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS. Dále obě MAS spolupracují při vzdělávacích seminářích a exkurzích, které se zaměřují na rozvoj řemesel a drobného podnikání.

 

MAS 21, o.p.s.

Území MAS leží na území okresu Cheb v Karlovarském kraji, který tvoří západní část NUTS 2 Severozápad. Území leží na hranici se Spolkovou republikou Německo (Sasko, Bavorsko) a tvoří ho správní území 34 obcí. Spojité území MAS zahrnuje správní území pěti uskupení spolupracujících obcí (Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí; Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí; Mikroregion Chebsko, dobrovolný svazek obcí; Sdružení obcí a firem Chebská pánev, zájmové sdružení právnických osob; Svazek obcí Kamenné vrchy, dobrovolný svazek obcí) a správní území dalších tří sídel: Město Mariánské Lázně, Obec Vojtanov, Obec Zádub - Závišín, které nejsou členy žádného uskupení.

 

MAS Zlatá cesta, o. p. s.

MAS byla založena v roce 2006. Motivem spolupráce se stala historická středověká Zlatá cesta, díky které se region ve středověku rozvíjel. Na této myšlence byl postaven vznik MAS s účelem spojovat aktivní subjekty a pro region a získat dotační prostředky na realizaci rozvojové strategie. Zakládací smlouvu společnosti tehdy uzavřelo 16 zakladatelů. Od té doby jsou uzavírány partnerské smlouvy s dalšími subjekty. Území MAS Zlatá cesta se rozkládá na západě České republiky, v Plzeňském kraji v OPR Tachov při hranici s Německem, konkrétně se spolkovou zemí Bavorsko. Tuto místní akční skupinu tvoří z administrativního hlediska Město Tachov a venkovské obce (6) Částkov, Ctiboř, Dlouhý Újezd, Lesná, Lom u Tachova, Milíře. Dále jsou to různé podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Území MAS Zlatá cesta má celkovou rozlohu 15.314 ha.


Soubory ke stažení:

Smlouva o spolupráci s ČZU v Praze 01.06.2012
Smlouva SPOV - SOV 01.01.2012
Smlouva o spolupráci 01.01.2012 


Smlouva o spolupráci - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary, Mas Český les, o. s., Mas Sokolovsko, o. p. s., MAS 21, o. p. s.