Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 11 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 11. výzvě MAS PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v 11. výzvě PRV

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 9. února 2022 svou 11. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 5, 8 a 10.

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 11 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že ve smyslu změny Postupů administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. provedené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech od 24. února 2022 do 11. března 2022.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s.,
dne 15. 2. 2022 od 9 hodin v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích a od 13 hodin v sídle MAS ve Starém Sedlišti 359.

 

 

Výzva číslo 11 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Přehled Fichí:

- k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělství

Fiche 1 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 5 - Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů

Fiche 5 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 8 - Podpora lesnictví

Fiche 8 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 10 - Rozvoj venkovského prostoru

Fiche 10 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro podniků, malých či středních podniků

Příloha č. 5 - Instrukce pro vyplnění přílohy

Příloha č. 8 - Potvrzení KVS nebo MěVS v Praze SVS

Příloha č. 9 - Smlouvy o fungování EU

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem rozvoje obce

 

Přílohy stanovené MAS:

Výpočet podílu příjmu ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele za uplynulý kalendářní rok

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Interní postupy MAS Český les, z. s., pro PRV (včetně hodnocení a výběru projektů a střetu zájmů)

Etický kodex - Výzva č. 11

 

Užitečné dokumenty:

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2021 - okres Domažlice

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2021 - okres Tachov

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Příručka pro publicitu PRV

Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

Metodický výklad článek 20, oblast A) Veřejná prostranství

Nejčastější chyby v ŽOD a v ŽOP