Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 06 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 

Seznam vybraných žádostí výkonnou radou MAS Český les

Seznam přijatých žádostí pro 6. výzvu PRV

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 14. června 2019 svou 6. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 2, 3, 6, 7 a 8.

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 6 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že ve smyslu změny Postupů administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. provedené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 1. července - 15. července 2019.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s.,
dne 19. 06. 2019 od 9 hod. v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích a 
od 13 hod v sídle MAS ve Starém Sedlišti 359.

 

Výzva č. 6 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Přehled Fichí: 

- k zobrazení Fiche je potřeba stánout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 3 - Podpora lesnické infrastruktury

Fiche 3 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 6 - Zvýšení retenčních schopností půdy a přírodě blízká protipovod

Fiche 6 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 7 - Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu

Fiche 7 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 8 - Podpora lesnictví

Fiche 8 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

 

Povinné přílohy: 

Příloha č. 4 - Tabulka parametrů a technického řešení projektu

Příloha č. 5 - Instrukce pro vyplnění přílohy

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků malých či středních podniků

Příloha č. 6 - Vyjádření ÚHÚL k projektu výstavby nebo rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Stanovisko MŽP - Výstavba a rekonstrukce lesních cest včetně souvisejících objektů

Příloha č. 7 - Stanovisko MŽP - Zavádění preventivních opatřeni v lesích

Příloha č. 9 - Příloha I Smlouvy o fungování EU aktualizována dle celního sazebníku

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 19 - Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu

 

Přílohy stanovené MAS: 

Kategorie lesa

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z.s. na období 2014 - 2020 

Interní postupy PRV (včetně hodnocení a výběru projetků a střetu zájmů) 

 

Užitečné dokumenty a odkazy 

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV

Metodika výpočtu finančního zdraví

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ZoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF