Navigace

Navigace

Obsah

Podmínky pro přistoupení nového člena

Nový člen může být přijat na základě písemné žádosti (viz přihláška níže) zájemce a následným schválením výkonnou radou MAS Český les. Členem MAS Český les mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které zastupují veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy, a které mají na území MAS Český les (geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí) trvalý pobyt, sídlo, provozovnu, nebo v něm dlouhodobě působí, a které souhlasí se stanovami a cíli MAS Český les. Tímto přitom není a priori vyloučena možnost, aby se členem MAS Český les stala další obec, jejíž katastrální území sousedí s katastrálním územím členské obce a není dosud zahrnuta v území působnosti MAS Český les.

 

Soubory ke stažení:

Přihláška do MAS Český les

 

Práva a povinnosti člena MAS

Člen MAS Český les má právo:

a) hlasovat na jednání valné hromady a být volen do orgánů MAS Český les;

b) spolurozhodovat o obstarávání společných věcí MAS Český les;

c) požadovat informace o plnění úkolů vyplývajících z činnosti MAS Český les;

d) kontrolovat činnost MAS Český les a požadovat informace o hospodaření a správě majetku;

e) předkládat návrhy a podněty k činnosti MAS Český les a jejích orgánů;

f) právo hodnotit práci orgánů MAS Český les a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a požadovat nápravu;

g) podílet se na akcích pořádaných MAS Český les a plně využívat informací, se kterými MAS Český les disponuje;

h) zařadit se do zájmové skupiny dle své převažující činnosti; jeden člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Člen MAS Český les má za povinnost:

a) vyvíjet činnost směřující k dosažení vymezeného účelu MAS Český les a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu;

b) dodržovat stanovy MAS Český les a rozhodnutí valné hromady;

c) chránit majetek MAS Český les, přispívat k jeho účelnému využívání;

d) aktivně se zúčastňovat na přípravě a realizaci projektů a aktivit MAS Český les;

e) vykonávat svěřené funkce v orgánech MAS Český les;

f) zařadit se do zájmové skupiny dle své převažující činnosti; jeden člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Roční výše členských příspěvků:

  • fyzické osoby                               200 Kč
  • spolky a neziskové organizace      500 Kč
  • právnické osoby podnikající      2.500 Kč
  • obce a svazky obcí                            4 Kč za obyvatele dle stavu k 1.1. příslušného roku