Navigace

Navigace

Obsah

OPZ+Informace o projektu

Název projektu:                      S námi nejste sami

Číslo projektu:                        CZ.03.02.01/00/22_008/0000115

Časový harmonogram:          1/2023 - 12/2025       

 

Projekt „S námi nejste sami“ realizuje Místní akční skupina Český les, z. s., v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve spolupráci s partnery Diecézní charita Plzeň a KUSTOD, s. r. o.

Projekt je zaměřen na podporu komunitního života na území MAS Český les, rozvoj lidského potenciálu z cílových skupin a jejich začlenění do společnosti, potřebnou edukaci a řešení jejich aktuálních potřeb, které vyplynuly ze SCLLD MAS Český les, z. s., na období 2021 - 2027.          

 

Klíčové aktivity

Fungování a rozvoj Komunitního centra Horšovský Týn

V rámci této aktivity je zajišťováno fungování a rozvoj Komunitního centra Horšovský Týn, které je prostorem pro sociální integraci osob z cílových skupin - osoby se zdravotním postižením, rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci a senioři.

Komunitní centrum naplňuje principy komunitní práce prostřednictvím aktivace ve formě dílčích komunitních aktivit.

Aktivity komunitního centra:

 • Mezigenerační aktivity „Vaření s babičkou“.
 • Doučování - doučování dětí ze sociálně slabých rodin, z vícečetných rodin i dětí z náhradní rodinné péče.
 • Seniorský klub - zajišťuje seniorům sociální kontakt s vrstevníky.
 • Mateřský klub - slouží matkám jako prevence sociálního vyloučení. Mají zde možnost setkávat se s ostatními matkami, řešit společné problémy, udržovat sociální i pracovní kompetence, posílit sebedůvěru v hledání vhodné pracovní realizace po rodičovské dovolené.
 • Komunitní zahrada - zahrada slouží v letních měsících pro různá setkávání. Členové komunity se zapojují do činností na zahradě.
 • Výstavy a besedy na aktuální sociální témata.
 • Společenství zdravotně postižených Pavučinka – setkávání členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených. Jedná se o rodiny z okolí, které mají zdravotně postižené dítě.
 • Tradiční akce pro veřejnost, zejména při příležitosti rodinných svátků a významných výročí.

Aktivity budou v rámci realizace projektu průběžně přizpůsobovány aktuálním potřebám cílových skupin.

 

Doprava zdravotně postižených osob jako významná podpora neformálně pečujících

V rámci této aktivity jsou zajištovány činnosti spojené s dopravou a doprovázením zdravotně postižených osob do Sociálně terapeutických dílen v Domažlicích a v Meclově a tím zprostředkován jejich kontakt s okolím. Významně se tím ulehčí situace neformálním pečujícím. Osoby s psychiatrickými či kombinovanými diagnózami z obcí v regionu MAS Český les nemají možnost se do služby sami dopravit. Realizace aktivity jim umožní zůstávat v přirozeném prostředí (např. v rodině) a žít obdobný život jako jejich vrstevníci, zároveň významně ulehčí náročnou situaci neformálních pečujících členů rodiny. V rámci realizace aktivity je zajišťována doprava zdravotně postižených klientů automobilem a doprovod mezi pracovišti.

Zdravotně postižené osoby se mohou zúčastnit komunitních akcí v rámci klíčové aktivity Fungování a rozvoj komunitního centra Horšovský Týn a neformální pečující mohou využít odborné poradenství a vzdělávací akce v rámci klíčové aktivity Podpora neformálních pečujících v rodinách.

 

Podpora neformálních pečujících v rodinách

Tato aktivita je zaměřena na:

 • podporu terénní péče v rodinách ve vztahu k pečujícím osobám, např. při účasti pečujících osob na aktivitách projektu (např. vzdělávání) nebo při edukaci jak pečovat apod.,
 • podporu pečujících osob formou poradenství a vzdělávacích a odborných seminářů (základy pečovatelství, psychohygiena pro pečující, doprovázení umírajících a paliativní péče, prevence syndromu vyhoření, sociálně právní problematika pro pečující) – v rámci projektu bude realizováno celkem 30 seminářů v celkovém rozsahu 600 hodin - 10 seminářů za rok).

 

Semináře budou uskutečňovány online formou nebo prezenčně. Pro prezenční výuku budou

využívány prostory Komunitního centra Horšovský Týn a prostory MAS Český les.

 

Poradenství a vzdělávací akce v rámci této aktivity jsou určeny také pro neformální pečující z klíčové aktivity Doprava zdravotně postižených osob jako významná podpora neformálně pečujících.

 

Řízení a administrace projektu

V rámci této aktivity jsou vykonávány činnosti spojené s řízením a administrací projektu. Ve spolupráci s partnery byl sestaven realizační tým projektu ze zkušených a kompetentních odborných pracovníků. Realizační tým řídí koordinátor projektu. Administraci projektu vykonává projektový a finanční manažer ve spolupráci s koordinátorem projektu. V rámci této aktivity jsou také realizovány činnosti spojené s propagací projektových aktivit a s evaluací. Evaluaci bude provádět evaluátor.

Tato aktivita je úzce propojena se všemi klíčovými aktivitami projektu.

 

Cílové skupiny

Neformální pečující

Realizace projektu napomůže zlepšit podmínky pro neformálně pečující, podpořit a zajistit paliativní, sdílenou a neformální péči a její dostupnost i v odlehlých obcích regionu, zlepšit informovanost osob v obtížné životní situaci a podpořit pečující osoby prostřednictvím edukace, poradenství a asistence, omezit sociální izolaci a podpořit prevenci vyhoření a možné ztráty zaměstnání, komunitní sdílení pracovníků a zdravotních pomůcek.

 

Osoby se zdravotním postižením

V rámci realizace projektu budou zajištěny aktivity vedoucí k integraci zdravotně postižených osob do společnosti. Aktivitou bude podpořeno prohloubení mezilidských vztahů, zapojení zdravotně postižených osob do běžného života, zvýšení schopností a dovedností uplatnit se ve společnosti, předcházení sociálně patologickým jevům a snížení míry izolovanosti, neformální péče, sebeorganizované aktivity v rámci komunity.

Cílová skupina bude zapojena do klíčových aktivit "Fungování a rozvoj Komunitního centra Horšovský Týn" a "Doprava zdravotně postižených osob jako významná podpora neformálně pečujících".

 

Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci

Realizace projektu napomůže rozvoji kompetencí potřebných pro život, posílit mezigenerační spolupráci a předcházet sociálním patologickým jevům, prohloubit regionální identitu a místní sounáležitost, začlenit se do komunitního života a eliminovat sociální vyloučení a izolaci, zvýšit informovanost občanů o dění v obci a regionu.

V rámci projektu bude cílová skupina zapojena do klíčové aktivity "Fungování a rozvoj Komunitního centra Horšovský Týn".

Senioři

Realizace projektu pomůže zlepšit kvalitu života seniorů, podpořit mezigenerační a vrstevnickou spolupráci a začlenit se do komunitního života, zmírnit míru izolace a pocit osamocení, podpořit dobrovolnictví a neformální péči, podpořit sebeorganizované aktivity a zapojení se do veřejného života, preventivní aktivity a sociální práci.

V rámci projektu bude tato cílová skupina zapojena do klíčové aktivity "Fungování a rozvoj Komunitního centra Horšovský Týn".

 

Příjemce

MAS Český les, z. s., koordinuje veškeré aktivity a řídí činnost partnerů. Zajišťuje administraci projektu, propagaci projektových aktivit a evaluaci. V rámci projektu dále uspořádá dva odborné semináře pro místní samosprávu a klíčové aktéry ve spolupráci s Úřadem práce a dalšími zainteresovanými institucemi a závěrečnou konferenci, kde budou prezentovány výstupy a výsledky projektu. MAS zajišťuje odbornou poradenskou činnost pro neformální pečující na Domažlicku.

 

Partneři

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň se v rámci projektu zapojuje do realizace tří klíčových aktivit:

 • Fungování a rozvoj Komunitního centra Horšovský Týn
 • Doprava zdravotně postižených osob jako významná podpora neformálně pečujících
 • Řízení a administrace projektu

V rámci realizace klíčové aktivity Fungování a rozvoj Komunitního centra Horšovský Týn zajišťuje věcnou a odbornou stránku aktivity, tzn. činnosti komunitního pracovníka, koordinátora komunitní práce, metodika práce s cílovými skupinami, činnosti spojené s organizováním besed na sociální témata. V rámci aktivity Doprava zdravotně postižených osob jako významná podpora neformálně pečujících zajišťuje věcnou a odbornou stránku aktivity, tzn. činnosti klíčového sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách - asistenta dopravy a pracovníka v sociálních službách - pracovníka pro doprovázení při přesunu mezi pracovišti. V rámci aktivity Řízení a administrace projektu se podílí na propagaci projektu a na činnosti realizačního týmu projektu, připravuje podklady pro evaluátora.

 

KUSTOD s.r.o.

KUSTOD s. r. o. se zapojuje do realizace 2 klíčových aktivit:

 • Podpora neformálních pečujících v rodinách
 • Řízení a administrace projektu

 

V rámci klíčové aktivity Podpora neformálních pečujících v rodinách zajišťuje odbornou a věcnou stránku aktivity, tzn. činnosti terénního pracovníka, odborné poradenství pro neformální pečující na Horšovskotýnsku a organizaci vzdělávacích seminářů pro neformální pečující. V rámci aktivity Řízení a administrace projektu se podílí na propagaci projektu a na činnosti realizačního týmu projektu, připravuje podklady pro evaluátora.

logolink komplet