Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 16 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center – (IV.)

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 24. září 2019 svou 16. výzvu OPZ.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.1.3. Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 24. září 2019 od 4:00 hod. do 31. října 2019 do 12:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 7. října 2019 v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 ve 13.00 hodin.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 16 - znění

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

Příloha č. 3 Jednací řád valné hromady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 4 Jednací řád výkonné rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 5 Jednací řád dozorčí rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 6 Jednací řád výběrové komise MAS Český les, z. s.

Příloha č. 7 Přincipy a vodítka komunitní práce

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.