Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 01 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci přijatých v rámci 1. Výzvy PRV

V rámci 1. Výzvy PRV MAS Český les, z. s., bylo přijato celkem deset Žádostí o dotaci. Tyto žádosti o podporu byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií a byly bodově ohodnoceny. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednání ze dne 5.6.2017 pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam podpořených projektů sestupně až do výše alokace pro danou výzvu.
Výkonná rada na svém jednání ze dne 13.6.2017 schválila výběr projektů na základě bodového hodnocení výběrové komise.
Z deseti přijatých Žádostí o dotaci bylo devět projektů vybráno a jeden projekt nebyl vybrán.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci


 

 

Příjem žádostí o dotaci vrámci Výzvy č. 1 PRV byl ukončen 27. dubna 2017 v15:00 hodin.

K tomuto datu bylo zaregistrováno v kanceláři MAS 10 žádostí ve všech vyhlášených Fichích.

Výše požadované dotace úhrnem za všechny žádosti je 10.004.376,- Kč,-

Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí k Výzvě č. 1 PRV

 

 

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 27. března 2017 svou 1. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

Příjem projektů bude probíhat v kanceláři MAS ve dnech 10. – 27.  dubna 2017.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.


 

 

 

Výzva č. 1 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

 

Přehled Fichí: 

* k zobrazení Fiche je potřeba stánout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělství

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 3 - Podpora lesnické infrastruktury

Fiche 4 - Zavádění komplexních pozemkových úprav

Fiche 5 - Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů 

Fiche 6 - Zvýšení retenční schopnosti půdy a přírodě blízká protipovodňová opatření 

Fiche 7 - Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu a jejich udržitelné rekreační využívání

Fiche 8 -  Podpora lesnictví

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)  

Příloha č. 6 - Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k projektu novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty v rámci PRV

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha č. 11 - Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Příloha č. 18 - Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny

Příloha č. 19 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

 

Přílohy stanovené MAS:

Výpočet % přijmu z prvovýroby

 

Dokumenty MAS:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Interní postupy (včetně hodnocení a výběru projetků a střetu zájmů)

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 6. 4. 2017 v Domažlicích a ve Starém Sedlišti