Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 10 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 10. výzvě MAS PRV 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v 10. výzvě PRV

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 15. února 2021 svou 10. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 5, 8 a 10.

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 10 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že ve smyslu změny Postupů administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. provedené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 5. až 22. března 2021.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s.,
dne 23. 2. 2020 od 9 hodin v sídle MAS ve Starém Sedlišti 359 a dne 25. 2. 2021 od 9 hodin v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích.
 

 

Výzva číslo 10 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Pozvánka na seminář 

Prezentace ze semináře 

 

Přehled Fichí: 

- k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělství 

Fiche 1 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti 

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 5 - Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů

Fiche 5 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 8 - Podpora lesnictví

Fiche 8 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 10 - Rozvoj venkovského prostoru

Fiche 10 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro podniků, malých či středních podniků

Příloha č. 5 - Instrukce pro vyplnění přílohy

Příloha č. 8 - Potvrzení KVS nebo MěVS v Praze SVS 

Příloha č. 9 - Smlouvy o fungování EU 

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP 

Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem rozvoje obce 

Příloha č. 22 - Investiční priority (čl. 20 b - školy) 

 

Přílohy stanovené MAS:

Výpočet podílu příjmu ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele za uplynulý kalendářní rok

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Interní postupy MAS Český les, z. s., pro PRV (včetně hodnocení a výběru projektů a střetu zájmů)

 

Užitečné dokumenty:

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci 

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2021 - okres Domažlice 

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2021 - okres Tachov

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví 

Metodika výpočtu finančního zdraví

Technologie nebo stroje přispívající ke snížení emisí NH3 do ovzduší (1.15 MB)

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Příručka pro publicitu PRV