Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 04 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

 

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Seznam přijatých žádostí pro 4. výzvu PRV

 

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 21. května 2018 svou 4. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že ve smyslu změny Postupů administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. provedené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 11. června – 25 .  června 2018.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s., dne 30 května 2018 od 9 hod. v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích a od 13 hod v sídle MAS ve Starém Sedlišti 359.

 

Výzva č. 4 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

 

Pozvánka na seminář

 

Přehled Fichí: 

- k zobrazení Fiche je potřeba stánout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělství

Fiche 1 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 3 - Podpora lesnické infrastruktury

Fiche 3 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 4 - Zavádění komplexních pozemkových úprav

Fiche 4 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 5 - podpora zakládání a rozvoje miro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činnosti zemědělských subjektů

Fiche 5 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 6 - Zvýšení retenční schopnosti půdy a přírodě blízká protipovodňová opatření

Fiche 6 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 7 - Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu a jejich udržitelné rekreační využívání

Fiche 7 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 8 - Podpora lesnictví

Fiche 8 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)  

Příloha č. 6 - Vyjádření ÚHUL k projektu výstavby nebo rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

 

Přílohy stanovené MAS:

Výpočet % příjmu z prvovýroby

Kategorie lesa

Tabulka parametrů a technického řešení projektu

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Interní postupy PRV (včetně hodnocení a výběru projetků a střetu zájmů)

 

Užitečné dokumenty a odkazy

Technologie nebo stroje přispívající ke snížení emisí NH3 do ovzduší

Registrace žadatele do Portálu farmáře 

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci na RO SZIF 

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV