Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 10. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

Výzva se vyhlašuje na opatření A.1.1 Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti.

 

Zápis v Výkonné rady - Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z Výběrové komise

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 30. dubna 2018 od 14:00 hod. do 31. května 2018 do 14:00 hod. 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 3. 5. 2018 v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v Domažlicích. 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 10 - změní

Příloha výzvy č. 1 - Hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 2 - Čestné prohlášení žadatele(příloha č. 14)

Příloha výzvy č. 3 - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráciza účelem realizace projektu(příloha č. 15)

 

Výzva vychází z výzvy ŘO IROP č. 68 „ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Výzva je zaměřena na aktivity Infrastruktura ŽŠ a Infrastruktura Celoživotního vzdělávání.

Aktivity Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, středních škol a vyšších odborných škol a Infrastruktura  pro zájmové a neformální vzdělávání není v této výzvě podporována.

Aktivita Infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách

- rekonstrukce a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

- podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání soc. vyloučeným osobám

- zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu                                              

- zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Projektech musí být dodržena podmínka bezbariérovosti a projekty musí být v souladu se strategickým rámcem MAP nebo KAP  (www.uzemnidimenze.cz).

Hlavní zaměření projektů musí vést ke zvýšení vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:

- komunikace v cizích jazycích,

- přírodních věd,

- technických a řemeslných oborů,

- práce s digitálními technologiemi (bude podporováno pouze ve vazbě na další klíčové kompetence).

 

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

 

Na výzvu je alokováno 1.564.023 Kč celkových způsobilých výdajů.

 

Povinné přílohy:

 

Text výzvy č. 68 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadetele a příjemce výzvy č. 68

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

 

Interní postupy: